ROSTLINNÁ VÝROBA
ROSTLINNÁ VÝROBA

Akciová společnost v současné době hospodaří na výměře cca 2 450 ha zemědělské půdy, z toho 24 ha trvalých travních porostů a 2 426 ha orné půdy rozkládajících se na 31 katastrálních území tří okresů – pardubickém, chrudimském a orlickoústeckém.

Celá výměra orné půdy se nachází ve zranitelné oblasti v rámci ochrany vod před znečištěním dusičnany pocházejících ze zemědělských zdrojů.

 

KLIMATICKÉ POMĚRY

průměrná nadmořská výška          20-260 m nad mořem

průměrný roční úhrn srážek               615 mm

průměrný úhrn srážek za vegetaci      352 mm

průměrná roční teplota                       8.2 oC

průměrná teplota za vegetaci             14.3 oC

PŮDNÍ POMĚRY A SLOŽENÍ

PŮDNÍ DRUH :

půdy písčité – hlinitopísčité              1 050 ha

půdy hlinité                                      950 ha

půdy jílovité                                      520 ha

PŮDNÍ TYP

K převládajícím typům půd patří především středoevropské hnědozemě , rendziny a slabě podzolové půdy v oblasti hnědozemních půd.

OSEVNÍ PLOCHY PRO ROK 2013:

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA                        2 544.40 ha

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY                  23.82 ha

ORNÁ PŮDA                                  2 520.58 ha

z toho:

PŠENICE OZIMÁ                              916.00 ha

ŘEPKA OZIMÁ                                 560.00 ha

PŠENICE JARNÍ                                265.00 ha

JEČMEN JARNÍ                                 85.00 ha

JETEL NACHOVÝ OSIVO                     50.00 ha

KUKUŘICE ZRNOVÁ                          644.00 ha

V 80. a 90. letech společnost pěstovala i jiné plodiny jako například rané brambory / až 100 ha / - pěstování bylo ukončeno díky malým a nestabilním cenám a také kvůli problémům s odbytem v úrodných letech.

Další plodinou byla cukrová řepa pěstovaná na ploše až 400 ha, jejíž produkce skončila spolu s likvidací cukrovaru v Hrochově Týnci. Okrajově  se pěstoval i kmín,okurky nakladačky a soja luštinatá.

ORGANICKÉ HNOJENÍ

Když v polovině 90. let došlo ke zrušení chovu skotu , bylo nutno začít využívat náhradní zdroje organických hnojiv jako jsou lihovarské výpalky, masokostní moučku nebo kapalná hnojiva z Draslovky Kolín.

V současné době produkujeme vlastní organická hnojiva / kejda a močůvka prasat , drůbeží podestýlka/, která hlavně používáme k rozkladu slámy obilnin a ku-kuřice na zrno rozdrcené a ponechané na pozemku -v některých letech až 1 500 ha.

Produkce drůbeží podestýlky      3 500 tun ročně

Produkce močůvky prasat          4 500 tun ročně

Produkce kejdy prasat              10 000 tun ročně

V jarním období tekutá organická hnojiva aplikujeme hadicovými systémy přímo do porostů kukuřice před jejím zapojením dle pravidel nitrátové směrnice, ale i tak k nám čas od času zavítají pracovníci hygienické služby a to díky stížnostem našich milých spoluobčanů , kteří se k nám ale v zimním období rádi vracejí pro prasátko na domácí zabíjačku ! To ale k venkovu  a k celému našemu zemědělství patří, protože čím dál více našich spoluobčanů jsou takzvaní „měšťáci žijící na venkově ".

MGIzMTk1M