HISTORIE
Historie od r. 1949

Historie

Vůbec prvním předchůdcem zemědělského družstva bylo „STROJNÍ DRUŽSTVO V MORAVANECH“ založené v roce 1949, které mělo 50 členů a vlastnilo 2 traktory, 4 mlátičky, 5 samovazů a 1 řezačku. Toto strojní družstvo se dnem 11. ledna 1950 přetvořilo v „JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO“ se sídlem v Moravanech. Toto družstvo začalo hospodařit na 322 ha  zemědělské půdy, z toho na 295 ha orné půdy. V těchto 50. letech se na pozemcích družstva pohybovaly průměrné výnosy obilovin v rozmezí 21-25 q/ha. Až v roce 1959 se poprvé výnosy u zimní pšenice dostaly nad 30 q/ha.
Dne 3. února 1960 proběhla slučovací schůze JZD Moravany a JZD Platěnice. Sloučení bylo výhodné hlavně z důvodu různé bonity půdy (Moravany-lehké písčité půdy a Platěnice-těžší úrodné humózní půdy), tímto sloučením vzrostla výměra zemědělské půdy na 768 ha, z toho orné půdy na 667 ha se 126 práce schopnými členy. Přesně za rok se k tomuto svazku přidalo dne 1. ledna 1961 i JZD Moravanský.
Dne 1.ledna 1973 došlo k významnému sloučení JZD Moravany s JZD Práchovice. Výměra zemědělské půdy činila 1 124 ha a orné půdy 969 ha.
Velmi důležitá a největší slučovací schůze se konala dne 16. prosince 1976 a 1.1.1977 došlo ke sloučení JZD “MÍR“ Moravany a JZD „POKROK“ Slepotice. Od 1.1. 1977 hospodařilo nově sloučené družstvo na výměře 2 440 ha zemědělské půdy a 2 200 orné půdy. Toto nové družstvo mělo 506 členů, z toho 307 trvale činných a 124 důchodců a pracovalo na katastrech obcí: Moravany-Platěnice-Moravanský-Práchovice-Slepotice-Turov-Lipec-Nové Holešovice-Bělešovice-Jaroslav-Týništko.
JZD Jaroslav se v roce 1973 násilně sloučilo s JZD Pokrok Slepotice, jelikož mělo velmi nízké hektarové výnosy i užitkovost díky horším pozemkům. Toto sloučení nařizoval program uložený XIV. Sjezdem KSČ! Bohužel s tímto stavem v RV se v tomto katastru potýkáme dodnes! V roce 1978 byl dosažen maximální výnos obilovin v historii družstva a to 41,1 q/ha! Výnosy cukrové řepy byly na úrovni 400 q/ha.
Poslední konečné sloučení bylo uskutečněno k 1. lednu 1979 s JZD Trusnov a novým předsedou se stal p.Jaromír Dostál. Nově sloučený celek hospodařil na 2990 ha.
Další výrazná změna ve struktuře hospodaření proběhla po sametové revoluci v roce 1989.
Z původního zemědělského družstva Moravany byla v červnu 1996 založena akciová společnost s názvem “MORAS AKCIOVÁ SPOLEČNOST“ se sídlem Smetanova 1 Moravany. V současné době společnost hospodaří na výměře cca 2 450 ha zemědělské půdy s celkovým počtem 40 zaměstnanců.

YTdiYjdlY