» 2017
Kukuřice zrno
HON ha HYBRID PŮDA VÝNOS V MOKRÉM VÝNOS V SUCHÉM
BŘEHA 18,59 LG 3258 HLINITÁ 123,04 q/ha 95,32 q/ha
SAD 18,9 KWS 2323 PÍSČITÁ 146,96 q/ha 118,97 q/ha
PŘED HŘBITOVEM PL. 7,64 KWS 2323 PÍSČITÁ 110,29 q/ha 89,28 q/ha
ZA HŘBITOVEM PL. 22,84 KWS 2323 PÍSČITÁ 120,19 q/ha 96,44 q/ha
PROTI STŘEDISKU Mor. 10,69 EXXOTIKA PÍSČITÁ 98,33 q/ha 75,05 q/ha
ČERNÁ 9,16 EXXOTIKA HLINITÁ 113,71 q/ha 86,78 q/ha
KŘOVATÝ MORAVANY 28,13 EXXOTIKA PÍSČITÁ 129,08 q/ha 99,99 q/ha
KŘEMÍNKA 46,29 EXXOTIKA PÍSČITÁ 94,72 q/ha 73,79 q/ha
KRTA A TRNOVCE 36,63 EXXOTIKA HLINITÁ 97,44 q/ha 77,19 q/ha
U KOSTĚN.VĚTROLAMU 3,45 EXXOTIKA HLINITÁ 119,53 q/ha 94,69 q/ha
BĚLEŠOVSKÝ VĚTROLAM 21,53 FLATTO PÍSČITÁ 103,66 q/ha 79,11 q/ha
PRAŠIVÁ 17,06 CHAMBERI PÍSČITÁ 95,91 q/ha 72,08 q/ha
ZA KŘÍŽKEM 23,02 CHAMBERI PÍSČITÁ 100,75 q/ha 76,89 q/ha
LIPEC ZA ROČKEM 71,85 P 9074 HLINITÁ 142,21 q/ha 113,47 q/ha
KŘOVATÝ TUROV 23,03 P 9074 HLINITÁ 163,11 q/ha 125,18 q/ha
U SILÁŽNÍCH JAM 8,46 DKC 3623 JÍLOVITÁ 131,06 q/ha 101,54 q/ha
OPOČNO ZA KRAVÍNEM 48,88 DKC 3623 HLINITÁ 154,09 q/ha 118,26 q/ha
VOJANKA 16,09 DKC 3623 PÍSČITÁ 133,49 q/ha 101,87 q/ha
PO LEVINSKÉM 2,96 DKC 3623 HLINITÁ 125,61 q/ha 95,13 q/ha
PROTI JOHANOVI 41,52 DKC 3623 HLINITÁ 148,22 q/ha 113,76 q/ha
HLOUPU KOPEC 34,23 LG 3258 HLINITÁ 138,08 q/ha 105,38 q/ha
ZA ŘÍHOU 4,43 LG 3258 JÍLOVITÁ 139,14 q/ha 106,79 q/ha
PÍSNÍK SEDLIŠŤKA 5,42 LG 3258 PÍSČITÁ 126,71 q/ha 96,71 q/ha
POSTRÁNSKÝ 20,78 LG 3258 HLINITÁ 151,97 q/ha 115,1 q/ha
VLKOVKA 7,78 LG 3258 HLINITÁ 120,39 q/ha 92,39 q/ha
KLOFANDŮ KOPEC 14,29 LG 3258 PÍSČITÁ 144,28 q/ha 110,11 q/ha
ZA PROCHÁZKOU 10,44 LG 3258 HLINITÁ 125,58 q/ha 102,44 q/ha
CELKEM 574,09     130,78 q/ha 101,38 q/ha

 

Řepka ozimá
HON ha HYBRID % KRUPOBITÍ pojišťovna DOSAŽENÝ VÝNOS q/ha PŘEPOČTENÝ VÝNOS q/ha
MORAVANY ZA STŘEDISKEM 103,58 ha EXQUISITE 35,00% 29,78 q/ha 40,20 q/ha
ZA BÍLÝM DOMEM 83,75 ha EXCEPTION 15,00% 34,27 q/ha 39,41 q/ha
U ČSAO I.+II. 7,94 ha EXCEPTION 10,00% 36,42 q/ha 40,06 q/ha
HAVLENA 31,74 ha ALICANTE 20,00% 41,99 q/ha 50,39 q/ha
ZA DOMKY+ŠANTRŮČEK 19,69 ha ALICANTE 20,00% 37,12 q/ha 44,54 q/ha
VELKÁ LUKA TUROV 19,75 ha EXCEPTION 0 31,22 q/ha -
MOKŘINY TUROV 19,18 ha ASTRONOM 0 23,39 q/ha -
OBRTLINA 4,28 ha ASTRONOM 0 30,37 q/ha -
ZA PROCHÁZKOU 4,89 ha ASTRONOM 0 25,72 q/ha -
POD HUMNY 37,74 ha MERCEDES 0 38,60 q/ha -
JALOVČÍ-ZÁBELKA 41,81 ha MERCEDES 0 33,48 q/ha -
KOMPLEX ZA FRANCLINOU 35,06 ha ASTRONOM 0 33,76 q/ha -
TRUSNOV POD LESEM 31,09 ha EXCEPTION 0 38,63 q/ha -
ŠEJVAL 16,60 ha ASTRONOM 0 29,08 q/ha -
TÝNIŠTKO POD LESEM 14,89 ha ASTRONOM 0 29,51 q/ha -
PO DOČEKALOVI 2,13 ha ASTRONOM 0 29,51 q/ha -
CELKEM V HRUBÉM 474,12 ha     33,44 q/ha 37,56 q/ha
CELKEM V ČISTÉM 474,12 ha     31,32 q/ha 35,44 q/ha

Ječmen jarní
HON ha ODRŮDA % KRUPOBITÍ pojišťovna DOSAŽENÝ VÝNOS PŘEPOČTENÝ VÝNOS
NÁPRAVNÍKŮV KOPEC 25,75 ha GRACE 15,00% 70,46 q/ha 81,03 q/ha
SLEPOTSKÁ LUKA 42,88 ha GRACE 15,00% 83,18 q/ha 95,65 q/ha
CELKEM 68,63 ha     78,41 q/ha 90,16 q/ha

Pšenice ozimá
HON ha ODRŮDA % KRUPOBITÍ pojišťovna DOSAŽENÝ VÝNOS q/ha PŘEPOČTENÝ VÝNOS q/ha
U KOMÁROVA 10,04 ha ELIXER vl. 0 65,08 q/ha -
HLÁVEČ 48,80 ha ELIXER vl. 10,00% 75,59 q/ha 83,15 q/ha
ZA KUDRNOVOU 57,89 ha ELIXER vl. 5,00% 77,46 q/ha 81,33 q/ha
BAHNO 20,49 ha ELIXER vl. 20,00% 83,02 q/ha 99,62 q/ha
U PORODNY I.+II.+SALAŠ 13,93 ha ELIXER vl. 10,00% 77,59 q/ha 85,34 q/ha
HORKA 9,07 ha ELIXER vl. 10,00% 79,16 q/ha 87,08 q/ha
PLATĚNSKÁ LUKA 105,34 ha NORDIKA 15,00% 73,21 q/ha 84,19 q/ha
POD HRÁZÍ 6,04 ha TOBAK 10,00% 70,86 q/ha 77,95 q/ha
KOMPLEX PRÁŠ.ZAHRADA 36,63 ha TOBAK 5,00% 74,25 q/ha 77,96 q/ha
MORAVANSKÁ LUKA 35,85 ha TOBAK 5,00% 67,74 q/ha 71,13 q/ha
ZA FOŘTEM 18,41 ha GORDIAN 10,00% 69,35 q/ha 76,28 q/ha
OKRAJE 10,52 ha GORDIAN 10,00% 76,48 q/ha 84,13 q/ha
BEZDĚKOVA 28,89 ha TOBAK 10,00% 66,58 q/ha 73,24 q/ha
POD KULTURÁKEM 59,74 ha TOBAK 20,00% 70,54 q/ha 84,65 q/ha
DOLA A POD LIPCEM 148,85 ha ELIXER vl. 20,00% 53,50 q/ha 64,20 q/ha
HUŠÁRA 80,27 ha GORDIAN 15,00% 51,51 q/ha 59,23 q/ha
POD LETIŠTĚM 39,21 ha GORDIAN 10,00% 60,93 q/ha 67,02 q/ha
TUROVSKÝ VĚTROLAM 44,54 ha GORDIAN 10,00% 68,63 q/ha 75,49 q/ha
U MENTOURA 9,32 ha ELIXER vl. 0 80,92 q/ha -
U STRADOUNĚ 14,25 ha ELIXER vl. 0 75,79 q/ha -
RADHOŠŤ ZA PRODEJNOU 8,14 ha ELIXER vl. 0 62,50 q/ha -
POD KOULÍ 48,19 ha ELIXER vl. 0 70,28 q/ha -
BUKOVSKÁ 24,43 ha ELIXER vl. 0 57,46 q/ha -
KOMPLEX U RZŮ 42,83 ha ELIXER vl. 0 65,42 q/ha -
U ŽIRAFY 17,68 ha ELIXER vl. 0 54,17 q/ha -
KOMPLEX PROTI TELETNÍKU 41,37 ha ELIXER vl. 0 51,03 q/ha -
JAROSLAV U TELETNÍKU 13,18 ha ELIXER vl. 0 33,58 q/ha -
BLATNÍK+PŘÍDĚL+ZÁJEZD 40,15 ha ELIXER vl. 0 64,00 q/ha -
U PILY 5,55 ha ELIXER vl. 0 58,66 q/ha -
CELKEM 1039,71 ha     66,25 q/ha 72,01 q/ha

 

Pšenice jarní
HON ha ODRŮDA % KRUPOBITÍ pojišťovna DOSAŽENÝ VÝNOS PŘEPOČTENÝ VÝNOS
CERADSKÝ KOPEC 24,47 ha SW KADRILJ 15,00% 61,44 q/ha 70,66 q/ha
RADÁK 34,51 ha SW KADRILJ 30,00% 61,81 q/ha 80,35 q/ha
OPOČNO ZA KRAVÍNEM 4,76 ha SW KADRILJ 0 52,10 q/ha -
NEČESANU KOPEC 13,56 ha SW KADRILJ 0 53,33 q/ha -
U LODRANTU U LESA 5,06 ha SW KADRILJ 0 64,58 q/ha -
SOUVRATĚ TRUSNOV 11,32 ha SW KADRILJ 0 51,78 q/ha -
CELKEM 93,68 ha     55,87 q/ha 65,11 q/ha

 

Jetel nachový
HON ha ODRŮDA VÝNOS  q/ha
TRUSNOV PROTI STŘEDISKU 50,7 ha OPOLSKÁ 10,06 q/ha
KAMENCE 18,13 ha OPOLSKÁ 1,87 q/ha
CELKEM     7,9 q/ha

Y2EwMTE0Yj