» 2019
Kukuřice zrno
HON VÝMĚRA ha HYBRID VÝNOS q/ha
V HRUBÉM
VÝNOS q/ha
V ČISTÉM
BŘEHA 18,6 ha KIDEMOS 115,65 q/ha 97,53 q/ha
SAD 18,9 ha KIDEMOS 116,06 q/ha 96,65 q/ha
PROTI HŘBITOVU 7,65 ha KIDEMOS 52,11 q/ha 42,81 q/ha
ZA HŘBITOVEM 22,88 ha KIDEMOS 93,69 q/ha 75,84 q/ha
ZA BÍLÝM DOMEM 83,66 ha DKC 3969 98,45 q/ha 74,73 q/ha
U ČSAO I.+II. 7,96 ha DKC 3969 129,51 q/ha 103,78 q/ha
ZA ŠANTRŮČKEM 4,74 ha DKC 3969 131,58 q/ha 105,57 q/ha
ZA DOMKY 14,54 ha DKC 3969 131,58 q/ha 105,57 q/ha
HAVLENA 46,17 ha P 8812 129,61 q/ha 102,98 q/ha
ZA DVOŘÁKEM 4,04 ha P 8812 116,98 q/ha 97,34 q/ha
VELKÁ LUKA TUROV 14,88 ha P 8812 140,27 q/ha 107,65 q/ha
U HŘBITOVA UHER. 8,99 ha P 8812 134,15 q/ha 107,63 q/ha
OBRTLINA 4,4 ha P 8812 81,95 q/ha 65,76 q/ha
ZA PROCHÁZKOU I.+II. 13,83 ha P 8812 103,64 q/ha 85,12 q/ha
POSTRÁNSKÝ PO NOVÁKOVI 8,94 ha P 8812 130,58 q/ha 105,6 q/ha
U STRADOUNĚ I.+II. 14,36 ha KAMPONI 125,67 q/ha 97,97 q/ha
U MENTOURA 9,32 ha KAMPONI 115,82 q/ha 95,12 q/ha
RADHOŠŤ PRODEJNA 4,14 ha LG 31250 88,45 q/ha 70,07 q/ha
ŠPICE U SEDLIŠŤKY 3,98 ha LG 31250 108,54 q/ha 87,87 q/ha
POD HUMNY 36,1 ha LG 31250 120,91 q/ha 96,48 q/ha
TRUSNOV POD LESEM 33,31 ha LG 31250 99,26 q/ha 81,52 q/ha
JALOVČÍ,ZÁBELKA 41,81 ha ZANETIXX 115,03 q/ha 90,45 q/ha
ZA FRANCLINOU I.+II.+III. 35,03 ha ZANETIXX 76,74 q/ha 59,79 q/ha
ŠEJVAL 16,52 ha ZANETIXX 93,54 q/ha 74,09 q/ha
TÝNIŠTKO POD LESEM 16,96 ha ZANETIXX 33,68 q/ha 26,68 q/ha
KAMENCE 18,01 ha FARADAY 43,52 q/ha 35,48 q/ha
CELKEM : 509,72 ha V HRUBÉM -- 104,26 q/ha
CELKEM : 509,72 ha V ČISTÉM -- 83,25 q/ha

Pšenice ozimá
HON VÝMĚRA ODRŮDA VÝNOS
U KOMÁROVA 10,05 ha GORDIAN 69,93 q/ha
KOMPLEX PRÁCHOVICE 110,66 ha GORDIAN 74,02 q/ha
BAHNO 20,49 ha FRISKY 75,80 q/ha
U PORODNY + SALAŠ 14,07 ha FRISKY 72,65 q/ha
HORKA 24,47 ha FRISKY 84,70 q/ha
CERADSKÝ KOPEC 9,15 ha FRISKY 79,50 q/ha
PLATĚNSKÁ LUKA 105,35 ha GORDIAN 76,91 q/ha
NÁPRAVNÍKŮV KOPEC 25,75 ha GORDIAN 82,28 q/ha
RADÁK 34,49 ha GORDIAN 80,34 q/ha
MORAVANSKÁ LUKA 35,89 ha FRISKY 71,63 q/ha
KOMPLEX MORAVANSKO 44,09 ha SHERIFF 63,78 q/ha
SLEPOTSKÁ LUKA 36,58 ha GORDIAN 81,16 q/ha
POD KULTURÁKEM 59,67 ha SHERIFF 62,62 q/ha
DOLA A POD LIPCEM 148,85 ha GORDIAN 62,95 q/ha
HUŠÁRA 80,32 ha FRISKY 63,35 q/ha
POD LETIŠTĚM 39,08 ha FRISKY 67,28 q/ha
POD KOULÍ 48,24 ha FRISKY 58,49 q/ha
TRUSNOV PROTI STŘEDISKU 38,46 ha FRISKY 61,88 q/ha
KOMPLEX ZA STÁTNÍ 42,20 ha FRISKY 61,73 q/ha
KOMPLEX JAROSLAV U+PROTI TELETNÍKU 47,94 ha SHERIFF 51,21 q/ha
KOMPLEX U RZŮ 42,86 ha SHERIFF 70,00 q/ha
BLATNÍK,PŘÍDĚL 27,48 ha SHERIFF 68,20 q/ha
ZÁJEZD,MLÝN,PILA 18,13 ha SHERIFF 70,46 q/ha
NAD SMETNÍKEM 3,44 ha SHERIFF 52,03 q/ha
CELKEM : 1 067,71 ha V hrubém 68,80 q/ha
CELKEM : 1 067,71 ha V čistém 67,39 q/ha

Řepka ozimá
HON VÝMĚRA ODRŮDA VÝNOS
PROTI STŘ.MORAVANY 10,71 ha ALICANTE 25,66 q/ha
ČERNÁ 9,17 ha ALICANTE 26,50 q/ha
KŘOVATÁ MORAVANY 28,13 ha ALICANTE 29,77 q/ha
KŘEMÍNKA 46,31 ha ALICANTE 29,81 q/ha
KRTA+U VĚTROLAMU 40,09 ha ALICANTE 29,24 q/ha
BĚLEŠOV.VĚTROLAM 21,53 ha ALICANTE 26,35 q/ha
ZA KŘÍŽKEM 23,11 ha ALICANTE 28,44 q/ha
PRAŠIVÁ 17,06 ha ALICANTE 31,03 q/ha
LIPEC ZA ROČKEM 71,87 ha ARCHITEKT 37,54 q/ha
KŘOVATÁ TUROV 18,84 ha ARCHITEKT 30,35 q/ha
U JAM+ZA KRAVÍNEM 59,94 ha EXCEPTION 33,92 q/ha
VOJANKA+LEVINSKÝ 19,02 ha EXCEPTION 36,01 q/ha
PROTI JOHANOVI 41,48 ha EXCEPTION 36,67 q/ha
HLOUPU KOPEC+ŘÍHA 38,71 ha EXCEPTION 34,21 q/ha
VLKOVKA 7,81 ha EXCEPTION 32,93 q/ha
PODSTRÁNSKÝ 20,78 ha EXCEPTION 32,93 q/ha
NEČESANU KOPEC 13,60 ha EXCEPTION 34,00 q/ha
KLOFANDU KOPEC 14,27 ha EXCEPTION 31,46 q/ha
PÍSNÍK SEDLIŠŤKA 5,54 ha EXCEPTION 27,26 q/ha
CELKEM : 507,97 ha V hrubém 32,48 q/ha
CELKEM : 507,97 ha V čistém 32,01 q/ha

Ječmen jarní
HON VÝMĚRA ODRŮDA VÝNOS
ZA FOŘTEM 12,21 ha GRACE 53,19 q/ha
OKRAJE 10,52 ha GRACE 54,81 q/ha
BEZDĚKOVA 28,71 ha GRACE 55,24 q/ha
KŘOVATÁ TUROV 4,19 ha GRACE 47,11 q/ha
TUROV.VĚTROLAM 44,51 ha GRACE 46,58 q/ha
BUKOVSKÁ 24,44 ha GRACE 41,37 q/ha
POŠKOZENÍ KROUPY
CELKEM : 124,58 ha V hrubém 48,92 q/ha
CELKEM : 124,58 ha V čistém 48,25 q/ha

Jetel nachový
HON VÝMĚRA ODRŮDA VÝNOS
MORAVANY ZA STŘEDISKEM 107,54 ha OPOLSKÁ 10,45 q/ha
POŠKOZENÍ KROUPY
CELKEM : 107,54 ha V hrubém 10,45 q/ha
CELKEM : 107,54 ha V čistém 10.05 q/ha

ZDAwZGY2Z